好文詩網_古詩文大全鑒賞
先秦 兩漢 魏晉 南北朝 隋代 唐代 五代 宋代 元代 明代 清代 近代 現代
作者: 佚名

水經注·卷十九

水經注 卷十九 渭水
【原文】
田溪水①又北流,注于渭水也。縣北有蒙蘢渠,上承渭水于郿縣②,東逕武功縣為成林渠③;東逕縣北,亦曰靈軹渠,《河渠書》④以為引堵水。徐廣⑤曰:一作諸川是也。渭水又東逕槐里縣⑥故城南。縣,古犬丘邑⑦也,周懿王都之,秦以為廢丘,亦曰舒丘。中平元年,靈帝封左中郎將皇甫嵩為侯國⑧。縣南對渭水,北背通渠。

【注釋】
①田溪水:在今陜西省周至縣附近。
②郿(méi)縣:故城在今陜西省眉縣東。
③武功縣:古縣名,治今陜西省武功縣。成林渠:在今陜西省武功縣、周至縣附近,即下文的“靈軹(zhǐ)渠”。同一條河流在不同地域的名稱不同。
④《河渠書》:即西漢詩》云:昔聞東陵瓜,近在青門外,連畛拒阡陌⑦,子母相鉤帶⑧。指謂此門也。南出東頭第一門,本名覆盎門,王莽更名永清門長茂亭。其南有下杜城⑨,應劭⑩曰:故杜陵之下聚落也,故曰下杜門,又曰端門,北對長樂宮。第二門,本名安門,亦曰鼎路門,王莽更名光禮門顯樂亭,北對武庫。第三門,本名平門,又曰便門,王莽更名信平門誠正亭,一曰西安門,北對未央宮。西出南頭第一門,本名章門,王莽更名萬秋門億年亭,亦曰光華門也。第二門,本名直門,王莽更名直道門端路亭,故龍樓門也。張晏曰:門樓有銅龍。《三輔黃圖》曰:長安西出第二門。即此門也。第三門,本名西城門,亦曰雍門,王莽更名章義門著義亭,其水北入有函里,民名曰函里門,亦曰突門。北出西頭第一門,本名橫門,王莽更名霸都門左幽亭。如淳曰:橫音光,故曰光門。其外郭有都門、有棘門。徐廣曰:棘門在渭北。孟康曰:在長安北,秦時宮門也。如淳曰:《三輔黃圖》曰棘門在橫門外。按《漢書》,徐厲軍于此,備匈奴。又有通門、亥門也。第二門,本名廚門,又曰朝門,王莽更名建子門廣世亭,一曰高門。蘇林曰:高門,長安城北門也。其內有長安廚官在東,故名曰廚門也。如淳曰:今名廣門也。第三門,本名杜門,亦曰利城門,王莽更名進和門臨水亭,其外有客舍,故民曰客舍門,又曰洛門也。凡此諸門,皆通逵九達,三途洞開。隱以金椎,周以林木,左出右入,為往來之徑,行者升降,有上下之別。

【注釋】
①離宮:正宮之外供帝王出巡時居住的宮室。
②王莽:西漢王禁之孫,字巨君,弒平帝,篡皇位,國號新。常安:即長安,今陜西省西安市。
③逄(pánɡ)萌掛冠:《后漢書》記載:時王莽殺其子宇,萌謂友人曰:“三綱絕矣。不去,禍將及人。”即解冠掛東都城門。逄萌:字子康,北海都昌(今山東省昌邑市)人。
④藉(jí)田:古代天子、諸侯借用民力耕種的田地。
⑤廣陵:在今江蘇省揚州市。邵平:秦東陵侯,秦破,為布衣,貧,種瓜于長安城東。
⑥阮籍:三國魏文學家,字嗣宗,陳留尉氏(今河南省尉氏縣)人,世稱“阮步兵”。
⑦畛(zhěn):田間的邊界。拒:通“距”,到。阡陌(qiān mò):田地間縱橫交錯的小路。
⑧子母:指大小不等的瓜。一說,子指瓜,母指瓜藤。相鉤帶:形容瓜一個連接一個,結得很多。
⑨下杜城:故址在今陜西省西安市長安區南。
⑩應劭:字仲遠,東漢學者,汝南南頓(今河南省項城市)人。
杜陵:古縣名,西漢置,治今陜西省西安市東南。聚落:都邑,村落。
武庫:儲藏兵器的倉庫。
張晏:三國魏中山(今河北省正定縣)人,字子傳,有《漢書音釋》四十卷。
《三輔黃圖》:撰者不詳,主要記錄漢代三輔宮觀、陵廟、明堂、辟雍、郊疇等事。
如淳(chún):三國魏馮翊(今陜西省大荔市)人,注《漢書》。
徐廣:東晉學者,字野民,東莞姑幕(今江蘇省常州市東南)人。
孟康:三國魏廣宗(今河北省威縣)人,字公休,曾注《漢書》。
徐厲:西漢文帝時人,具體不詳。
蘇林:三國魏陳留外黃(今河南省民權縣)人,字孝友。
通逵:猶通途。逵:道路。九達:四通八達。

【譯文】
渭水又東流經長安城北,長安城于漢惠帝元年(前194)開始修筑,六年(前189)建成,這就是咸陽城。秦時的離宮并未建城,所以給它造城,王莽改名為常安。長安城有十二座城門:從東邊出城,北端第一門原名宣平門,王莽改名春王門正月亭,又名東都門,外城城門也叫東都門,就是逄萌掛冠棄官而去的地方。第二門原名清明門,又叫凱門,王莽改名宣德門布恩亭,內有藉田倉,又稱藉田門。第三門原名霸城門,王莽改名為仁壽門無疆亭,人們看到城門是青色的,又叫青城門,或叫青綺門,又叫青門。舊時門外出產好瓜,從前廣陵人邵平是秦時的東陵侯,秦亡后做了平民百姓,在這座城門外種瓜,瓜很甜美,所以人們稱為東陵瓜。因此阮籍《詠懷詩》說:昔聞東陵瓜,近在青門外,連畛拒阡陌,子母相鉤帶。詩里說的就是此門。從南邊出城,東端第一門原名覆盎門,王莽改名為永清門長茂亭。此門南邊有下杜城,應劭說:下杜城就是舊時杜陵的下聚落,所以叫下杜門,又叫端門,北與長樂宮相望。第二門原名安門,又稱鼎路門,王莽改名為光禮門顯樂亭,北對武庫。第三門原名平門,又叫便門,王莽改名為信平門誠正亭,又叫西安門,北與未央宮相望。從西邊出城,南端第一門原名章門,王莽改名為萬秋門億年亭,又叫光華門。第二門原名直門,王莽改名直道門端路亭,就是舊時的龍樓門。張宴說:門樓上有銅龍。《三輔黃圖》說:這是長安西出第二門。說的就是此門。第三門原名西城門,又叫雍門,王莽改名為章義門著義亭,水從城北流入,有函里,人們稱為函里門,又叫突門。從北邊出城,西端第一門原名橫門,王莽改名為霸都門左幽亭。如淳說:橫,音光,所以叫光門。外城有都門、棘門。徐廣說:棘門在渭北。孟康說:在長安北,是秦時的宮門。如淳說:《三輔黃圖》說:棘門在橫門外。按《漢書》,徐厲曾駐軍于此,以防匈奴。又有通門、亥門。第二門原名廚門,又叫朝門,王莽改名為建子門廣世亭,又叫高門。蘇林說:高門是長安城北門。門內有長安廚官在東,所以叫廚門。如淳說:現在叫廣門。第三門原名杜門,又叫利城門,王莽改名為進和門臨水亭。城門外有客舍,所以人們稱為客舍門,又叫洛門。所有這些城門都有通衢大道相通,每座大開的城門各有三條大路穿過。修建大路時以大鐵椎夯土,兩邊種植林木,左邊出門,右邊進門,往來有一定的路徑,行人出入,有上行道和下行道的分別。

【原文】
又東逕未央宮北。高祖在關東,令蕭何①成未央宮,何斬龍首山②而營之。山長六十余里,頭臨渭水,尾達樊川③;頭高二十丈,尾漸下,高五六丈;土色赤而堅,云昔有黑龍從南山④出飲渭水,其行道因山成跡。山即⑤基,闕不假⑥筑,高出長安城。北有玄武⑦闕,即北闕也。東有蒼龍⑧闕,闕內有閶闔⑨、止車諸門。未央殿東有宣室、玉堂、麒麟、含章、白虎、鳳皇、朱雀、鵷鸞⑩、昭陽諸殿,天祿、石渠、麒麟三閣。未央宮北,即桂宮也,周十余里,內有明光殿、走狗臺、柏梁臺,舊乘復道,用相逕通。

【注釋】
①蕭何:西漢沛(今江蘇省沛州市)人,薦韓信為大將,輔佐劉邦建立西漢王朝,為開國名相。
②龍首山:古山名,在今陜西省西安市舊城北。
③樊川:潏(jué)水的支流,在陜西省西安市南。
④南山:古山名,即秦嶺終南山,在今陜西省西安市南。
⑤即:作為。
⑥不假:不須。
⑦玄武:古代神話中的北方之神,后代指北方。
⑧蒼龍:古代二十八星宿中東方七宿的總稱。
⑨閶闔(chānɡ hé):古宮門。
⑩鵷鸞(yuān luán):鳳凰。鵷、鸞,各是鳳凰的一種。
天祿、石渠、麒麟:漢代閣名,為皇家藏書之所。
桂宮:宮名,在今陜西省西安市西北。
柏梁臺:漢代臺名,故址在今陜西省西安市長安區西北長安故城內。
復道:上下兩重通道,即空中通道。

【譯文】
渠水又東流,經未央宮北。高祖在關東時,命令蕭何去興建未央宮,蕭何就開辟龍首山來營建這座宮殿。山長六十多里,山頭府臨渭水,山尾伸到樊川;山頭高二十丈,山尾漸低,高五六丈;土壤呈紅色,很堅硬,傳說從前有黑龍從南山出來,去飲渭水,經過的路線沿山而形成遺跡。建宮依山為基,不須筑基,就已高出長安城之上了。北有玄武闕,就是北闕。東有蒼龍闕,闕內有閶闔、止車諸門。未央殿東有宣室、玉堂、麒麟、含章、白虎、鳳皇、朱雀、鵷鸞、昭陽諸殿,天祿、石渠、麒麟三閣。未央宮以北,就是桂宮,周圍十多里,里面有明光殿、走狗臺、柏梁臺,從前有復道相通。

【原文】
《漢武帝故事》①曰:帝崩后見形,謂陵令薛平②曰:吾雖失勢,猶為汝君,奈何令吏卒上吾陵磨刀劍乎?自今以后,可禁之。平頓首謝③,因不見。推問陵傍,果有方石,可以為礪④,吏卒常盜⑤磨刀劍。霍光⑥欲斬之,張安世⑦曰:神道茫昧,不宜為法。乃止。

【注釋】
①《漢武帝故事》:《隋書·經籍志》記載:二卷,未著撰者。
②陵令:即守衛漢武帝的陵墓茂陵的官長。薛平:人名,具體不詳。
③頓首:磕頭,舊時禮節之一。謝:謝罪。
④礪(lì):磨刀石。
⑤盜:偷偷地。
⑥霍光:漢霍去病異母弟,字子孟,受遺詔,輔佐幼主。
⑦張安世:漢張湯之子,字子孺。

【譯文】
《漢武帝故事》說:武帝死后,曾顯靈對陵令薛平說:我雖已失勢,但到底還是你的君主,怎么可以讓下吏兵卒之輩到我陵上來磨刀劍呢?從今以后,你要禁止他們。薛平叩頭請罪,武帝忽然不見了。他去查問,果然陵墓旁邊有一塊方石,可以當磨石用,下吏兵卒常常偷偷地在那里磨刀劍。霍光想把那些人殺了,張安世說:神道之事幽渺難知,不宜作為執法的依據。于是才作罷。

【原文】
秦始皇大興厚葬①,營建冢壙于麗戎之山②,一名藍田③,其陰多金,其陽多玉,始皇貪其美名,因而葬焉。斬山鑿石,下錮三泉④,以銅為槨⑤,旁行周回⑥三十余里,上畫天文星宿之象,下以水銀為四瀆、百川、五岳、九州⑦島,具地理之勢。宮觀百官,奇器珍寶,充滿其中。令匠作機弩⑧,有所穿近,輒射之。以人魚膏⑨為燈燭,取其不滅者久之。后宮無子者,皆使殉葬甚眾。墳高五丈,周回五里余,作者⑩七十萬人,積年方成。而周章百萬之師,已至其下,乃使章邯領作者以御難,弗能禁。項羽入關,發之,以三十萬人三十日運物不能窮。關東盜賊,銷槨取銅,牧人尋羊燒之,火延九十日不能滅。

【注釋】
①厚葬:花重資營葬。
②冢壙(zhǒnɡ kuànɡ):墳墓。壙:墓穴。麗戎之山:即驪(lí)山,在今陜西省西安市臨潼區驪山鎮南。
③藍田:即藍田山,在今陜西省藍田縣東南。麗戎之山實際上是藍田山之北山。
④錮:禁止,阻止。三泉:三重泉,即地下深處,多指人死后的葬處。
⑤槨(ɡuǒ):古代套在棺材外面的大棺材。
⑥旁行:遍行,到處。周回:周圍。
⑦四瀆(dú):古人對四條獨流入海的大川的總稱,即江(長江)、河(黃河)、淮、濟。五岳:我國五大名山的總稱,古書中記載各異。九州:古代分中國為九州,說法不一。
⑧機弩(nǔ):古代用機械發射的強弓。
⑨人魚膏:鯢(ní)魚的膏脂。人魚:即鯢魚,俗稱娃娃魚。
⑩作者:修筑工人。
周章:陳涉時人。《史記·秦始皇本紀》:“(秦二世)二年冬,陳涉所遣周章等將西至戲,兵數十萬。”其余不詳。
章邯:秦二世時官少府。陳涉兵起,二世使章邯發驪山徒拒之,擊殺周章。御難:抵御災難。
銷:融化,消融。

【譯文】
秦始皇大搞厚葬,在麗戎之山——又名藍田——營建墓地,山北多金,山南多玉,秦始皇貪它的美名,因而葬在這里。他劈山鑿石,在墓穴下面堵死地下水,用銅鑄造棺槨,墓穴周圍三十多里,上面畫了天文星宿的圖像,下面用水銀模擬天下的四瀆、百川,還有五岳、九州,地理形勢無不具備。墓內還置宮觀百官官署,堆滿奇器珍寶。又令工匠制作裝置了機關的弩,有人入內行近,就發弩射死他。墓內用人魚膏作燈燭,取其能久燃不滅。后宮沒有生過兒子的妃嬪,殉葬的極多。墳高五丈,周圍五里多,筑陵動用了七十萬人,接連好幾年方才告成。但周章的百萬大軍卻已打到陵墓下面了,于是派章邯率領筑陵役夫去抵抗,卻約束不住這批人。項羽入關,掘開了陵墓,用三十萬人搬運墓內葬品,接連三十天還搬不完。關東盜賊熔化銅棺來取銅,牧人尋羊放火燒陵,大火一連燒了九十天都不能撲滅。

【評析】
這是《渭水》三卷中最重要的一卷,卷內有七條《經》文,《注》文也有幾個長篇。所以也是三卷之中篇幅最長的一卷。由于渭水在這一卷中流經關中平原,漢族的發祥之地,而豐鎬、咸陽、長安,從西周到漢,都在渭水流域之中,《水經注》對從西周到秦漢的這個漢族發祥的政治、經濟、文化中心,在自然景觀和人文景觀上有許多記敘。所以這一卷在《水經注》全書中也是很重要的一卷。 [下一章>>]   [返回目錄▲]

古詩文網

?
© 2020好詩文網 | 好詩大全 詩句大全 古文翻譯 唐詩三百首 宋詞精選 元曲精選  手機版 法甲20112012赛程